2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637220001-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปราชญาไท คำภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRACHYATAI KUMPUKDEE
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 29/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 29/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Management process of local museum in the Northeast 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2564 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มิถุนายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 มิถุนายน 2564 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่ง คณะฯ ที่ 241/64ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-