2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637220020-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LONG DAPENG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LONG DAPENG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 40/2022 on April 8, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) Chinese Contemporary Ink Painting: picture form,artistic spirit and painting creation 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Chinese Contemporary Ink Painting: picture form,artistic spirit and painting creation 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2564 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มิถุนายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 มิถุนายน 2564 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 พฤษภาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 6 พฤศจิกายน 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะฯ ที่ 110/2564 ลงวันที่ 4 มิถุยายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะฯ ที่ 110/2564 ลงวันที่ 4 มิถุยายน 2564