2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645020010-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศกร เมฆบัณฑูรย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSAKORN MEKBUNTOON
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติที่มีโครงสร้างแบบรูพรุนเพื่อประยุกต์เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริกและชั้นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF POROUS NATURAL RUBBER COMPOSITES FOR A TRIBOELECTRIC NANOGENERATOR AND PARTICULATE MATTER FILTER APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 109/2566 ลว 13 มี.ค. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 213/2566 ลว 8 พ.ค. 2566
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2566 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 19 มิถุนายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 394/2565 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Power Output Enhancement of Natural Rubber Based Triboelectric Nanogenerator with Cellulose Nanofibers and Activated Carbon 
ชื่อวารสาร Polymers 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 October 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ