2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645030017-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรัณยา สีตาแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARANYA SEETASANG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้เทคโนโลยีการกรองทางชีวภาพโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับถ่านชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนและลดปริมาณไมโครพลาสติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Using vermifiltration combined with biochar for domestic wastewater treatment and microplastic reduction. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เสนอ 1/7/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-