2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040019-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัฐศักดิ์ ผลานิสงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATASAK PHALANISONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าเสถียรภาพของลาดดิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS EFFECTING THE STABILITY OF SOIL SLOPE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 169/2565 ลว.20 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ คำสั่งคณะฯที่ 826/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-