2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040046-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เมธัส สุภามา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MATHUS SUPHAMA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเพิ่มแรงบิดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรชนิดแม่เหล็กถาวรติดตั้งภายในโรเตอร์ ด้วยการออกแบบการจัดวางแม่เหล็กถาวรแบบไม่สมมาตร สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TORQUE IMPROVEMENT OF ROTOR INTERIOR PERMANENT MAGNET MACHINES USING ASYMMETRICAL PM ARRANGEMENT DESIGN FOR ELECTRIC VEHICLES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 83/2565 ลว. 10 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะที่ 508/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-