2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040083-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อธิป เลิศปิยะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATIP LOETPIYA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมวัสดุและการผลิต แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อะคูสติกอีมิสชันและพฤติกรรมความเสียหายของไฮดรอกซีอะพาไทต์พรุน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ACOUSTIC EMISSION AND FAILURE BEHAVIOR OF POROUS HYDROXYAPATITE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 133/2565 ลว.29 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล คำสั่งคณะที่ 494/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-