2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050046-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จตุรพร เจือจุน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JATURAPON JEAJUN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหาเรขาคณิต 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MATHEMATICAL CREATIVE THINKING OF STUDENTS FOR SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.743/2565 ลว. 21 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2565 ปลาย/2565 Turnitn 24%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา