2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050046-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จตุรพร เจือจุน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JATURAPON JEAJUN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 10/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567) (Pass as in the announcement No. 10/2024 on January 16, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหาเรขาคณิต 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MATHEMATICAL CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN GEOMETRICAL PROBLEMS SOLVING 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.743/2565 ลว. 21 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2565 ปลาย/2565 Turnitn 24%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.216/2567 ลว.20 เมษายน 2567
F แจ้งผลสอบ 17 พฤษภาคม 2567 Pass
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 29 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหาเรขาคณิต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด/รัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 29 - 39  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper