2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050048-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บารมี มั่นยืน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BARAMEE MUNYUAEN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินโดยเพื่อนของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PEER ASSESSMENT BETWEEN STUDENTS IN A PROBLEM-SOLVING CLASSROOM 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.738/2565 ลว. 17 พ.ย. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2565 ปลาย/2565 Turnitn 24%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-