2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050055-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กาณฑ์ พิมพ์สุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRAN PIMSOOK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 72/2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 72/2022 on June 2, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะครอบครัวโดยการชี้แนะทางวาจา ร่วมกับการเสริมแรงทางบวกสำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมสเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF FAMILY SKILLS ENHANCING PROGRAM THROUGH VERBAL PROMPTING AND POSITIVE REINFORCEMENT FOR PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.688/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2565 6% ปลาย 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.193/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 2 พฤษภาคม 2566 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 22 มิถุนายน 2566 เสนอ กก.คณะ 4 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะครอบครัวโดยการชี้แนะทางวาจา ร่วมกับการเสริมแรงทางบวกสาหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2566 ถึง 23 มิถุนายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ H66-H76  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper