2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050082-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิระศักดิ์ ศิริสานต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIRASAK SIRISAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำไฮบริดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT HYBRID LEADERSHIP MODEL FOR SCHOOL ADMINISTRATORS OF NAKHONPHANOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 713/2565 ลว. 8 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤศจิกายน 2565 7% ภาคต้น 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.173/2566 ลว. 3 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 11 เมษายน 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-