2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050086-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุรีย์นิภา บุตรไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SURINIPA BUTTHAISONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) โมเดลสมการโครงสร้าง Growth Mindset ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในยุค Disruptive Innovation สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STRUCTURAL EQUATION MODELING OF GROWTH MINDSET OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHER PERFORMANCE EFFECTIVENESS IN DISRUPTIVE INNOVATION ERA UNDER THE BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 711/2565 ลว. 8 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2565 ปลาย/2565 Turnitn 22%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.202/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 5 พฤษภาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2566 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 4 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาองค์ประกอบของกรอบความคิดแบบเติบโตของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2566 
ชื่อการประชุม การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ประจําปี 2566 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
สถานที่จัดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 456-467  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper