2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050166-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริญพร พิมพ์วงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARINPRON PIMWONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 150/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) (Pass as in the announcement No. 150/2022 on November 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะสมาธิสั้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) USING BOARD GAMES TO PROMOTE EXECUTIVE FUNCTION SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH ADHD 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.690/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2565 20% ภาคปลาย 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.179/2566 ลว. 3 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 14 มิถุนายน 2566 เสนอ กก.คณะ 4 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การใช้บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะสมาธิสั้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2566 ถึง 23 มิถุนายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร Online Proceeding  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ H58-H65  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper