2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050205-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขวัญฤดี วันตะโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KHWANRUEDEE WANTAKHOT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 83/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 83/2023 on June 16, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification) รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF PROBLEM-SOLVING THINKING SKILLS USING OPEN APPROACH LEARNING MANAGEMENT WITH GAMIFICATION IN SOC 13101 SOCIAL STUDIES COURSE FOR GRADE 3 STUDENTS AT UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 489/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 23 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 Turnitin 24%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.601/2566 ลว. 23 มิถุนายน 2566
F แจ้งผลสอบ 27 กรกฎาคม 2566 pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-