2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645070009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐรดา สุกิจธนกรกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTHARADA SUKITTHANAKORNKUL
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความยาวหมุดที่เหมาะสมที่ใช้ในกระบวนการผ่าตัดด้วยวิธีการของ HARRINGTON สำหรับการสร้างเบ้าสะโพกขึ้นใหม่จากโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายเข้ากระดูก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SUITABLE LENGTH OF PIN USED IN HARRINGTON’S PROCEDURE FOR ACETABULAR RECONSTRUCTION FROM METASTATIC BONE DISEASE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2566 คำสั่งที่ 163/2023 ลว.16 มี.ค.66
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด คำสั่งเลขที่ 589/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อารดา ไชยมูล คำสั่งเลขที่ 589/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565