2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645070034-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นฤชา เจริญรัมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARUECHAR CHAROENRAM
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับต่อเซลล์ของท่อไตส่วนต้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of Opisthorchis viverrini excretory/secretory products on the human renal proximal tubular epithelium cell 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งที่1197/65 ลว 15 พ.ย 65
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อภิสิทธิ์ ไชยดี คำสั่งที่ 419/2565 ลว 31 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 460/2565 ลว 9 มิถุนายน 2565