2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645070040-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. ZAR ZAR WIN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. ZAR ZAR WIN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) Characterization and identification of cancer- associated extrachromosomal circular DNA in cholangiocarcinoma 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Characterization and identification of cancer- associated extrachromosomal circular DNA in cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มีนาคม 2566 คำสั่งที่ 115/2023 ลว 27 ก.พ. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 28 มีนาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน คำสั่งที่ 536/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ คำสั่งที่ 536/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565