2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645080025-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกอร นีระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKON NEERA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาความท้าทายในการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) An Investigation of Challenges in Developing Thai EFL Students’ Speaking Skills through English as a Medium of Instructions 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 246/2566 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มีนาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. บัญชาการ สมีเพ็ชร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 95/2567
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-