2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645100006-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. BAGUS PRADANA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BAGUS PRADANA
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 127/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 127/2021 on September 30, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การพัฒนากลยุทธ์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของการผลิตวายัง ในหมู่บ้านเก็นเด็ง ตำบลบังกุนจิโว จังหวัดยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) Developing Preservation Strategies for Intangible Cultural Heritage of Wayang Making in Gendeng Village, Bangunjiwo District, Yogyakarta Province, Indonesia 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-