2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110100-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุธาทิพย์ สารีนันท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTARTIP SAREENUN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความแม่นของตัวแบบในการทำนายภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในวัยผู้ใหญ่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ACCURACY OF PREDICTIVE MODELS FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN ADULTS: A SYSTEMATIC REVIEW. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2565
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. เชษฐา งามจรัส คำสั่งที่ 95/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-