2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645150001-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ วันเฟื่องฟู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTHAMAT WANFUEANGFU
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบไม่ทำลายในกระบวนการผลิตยาเม็ด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Application of non-destructive analysis in tablet manufacturing process 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 158/2564 ลว.2 กค.2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-