2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220008-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สาวิตรี ธงภักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWITREE THONGPAK
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาวิธีการเป่าใบไม้กับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชนเผ่าญัฮกุร จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Study of leaf blowing and the process of creat the identity of the Nyah Kur Chayaphum Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 ธันวาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯ ที่ 215/2565 วันที่ 27 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-