2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นนทพัทธ์ วงค์มูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NONTAPHAT WONGMOON
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 160/2023 on October 2, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวคิดการสร้างสรรค์ทางซออู้สำหรับการประกวดดนตรีไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กรณีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บุญอนนท์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Creative concept study of Saw-u solo composition for the Thai music contest of elementary and secondary students Case study Assistant Professor Dr. Amnat Boonanon 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 22 พฤศจิกายน 2566 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรณัส หินอ่อน คำสั่งคณะฯ ที่ 219/2565 วันที่ 27 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯ ที่ 219/2565 วันที่ 27 มิย 2565