2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220015-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พัชรฌาวรินทร์ เริงหิรัญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATSHAWARIN REANGHIRAN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กลวิธีการสอนการปรับวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวเพลงเชิดจีน กรณีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บุญอนนท์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Teaching Strategies of Adjusting String Thai Bands Case Study Assistant Professor Dr. Amnat Boonanon 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรณัส หินอ่อน คำสั่งคณะฯ ที่ 221/2565 วันที่ 27 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯ ที่ 221/2565 วันที่ 27 มิย 2565