2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220018-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุชัญญา คงสิม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUCHANYA KONGSIM
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 176/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 176/2023 on October 31, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของ ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE PROCESS OF TRANSMITTING PERFORMANCES THE XYLOPHONE PLAYING BY DR. PHITSANU BOONSRIANAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 1 มกราคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 23 พฤศจิกายน 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯ ที่ 220/2565 วันที่ 27 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯ ที่ 220/2565 วันที่ 27 มิย 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของ ดร. พิษณุ บุญศรีอนันต์  
ชื่อวารสาร วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ISBN/ISSN 2539-5807  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2568 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ