2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645280044-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิติยา ศิริโสดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITIYA SIRISODA
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 199/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566) (Pass as in the announcement No. 199/2023 on December 1, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) อิทธิพลของเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อ การจัดการสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วม ในเขตพื้นที่ จังหวัดยโสธร 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) The Impact of Social Development and Human Security Volunteer Networks on Social Welfare Administration for Older Persons with Disabilities in Yasothon Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มิถุนายน 2566 สอบผ่าน
F แจ้งผลสอบ 15 ธันวาคม 2566 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด คำสั่ง31/2566 วันที่ 31-05-66
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลของเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อการจัดการสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มกราคม 2567 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ