2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645280052-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ส.อ. ปริญญา สมปัญญา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Sgt. PHARINYA SOMPANYA
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 199/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566) (Pass as in the announcement No. 199/2023 on December 1, 2023) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) กลไกในการสำรวจผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเยียวยาผู้ประสบภัย : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) Mechanisms for Surveying Storm Disaster Victims to Accelerate Relief for the Victims: A Case Study of Ubolratana District, Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มิถุนายน 2566 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด คำสั่ง31/2566 วันที่ 31-05-66
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-