2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450009-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ ผิวบาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTAMAT PIWBANG
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 27/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 27/2023 on March 1, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ภาวะผู้นำทางวิชาการวิถีใหม่ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INSTRUCTIONAL LEADERSHIP IN THE NEW NORMAL AFFECTING THE QUALITY SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE NONG KHAI 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 238/2565 ลว. 9 พ.ย. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 เมษายน 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 68/2566 ลว. 23 มี.ค. 2566
F แจ้งผลสอบ 10 เมษายน 2566 Excellent
F รับรองการแก้ไข 27 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 58/2566 ลว. 2 มี.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ภาวะผู้นำทางวิชาการวิถีใหม่ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ชื่อวารสาร วารสารปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ