2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450028-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิญญา ศรีบุญเรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APINYA SRIBOONRUENG
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 3/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 (Pass as in the announcement No. 3/2023 on January 16, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CLASSROOM MANAGEMENT AFFECTING STUDENT QUALITY IN SCHOOLS UNDER THE BUEN GKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 238/2565 ลว. 9 พ.ย. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 พฤษภาคม 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 92/2566 ลว. 27 เม.ย. 2566
F แจ้งผลสอบ 18 พฤษภาคม 2566 Excellent
F รับรองการแก้ไข 26 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 62/2566 ลว. 13 มี.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-