2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645450043-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. โชติรส แก่วหนองแก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHOTIROSE KAEWNONGKAE
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์เมตาโบโลมิกส์ของ Lactobacillus plantarum L10-11 ภายใต้สภาวะที่มีความเครียดจากอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Metabolomics analysis of Lactobacillus plantarum L10-11 under stress medium condition 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 84/2565 ลว. 3 พ.ค. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 183/2564 ลว. 1 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-