2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุจิตรา เทศศรีเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUJITRA THESSRIMUANG
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 135/2022 on October 3, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การออกแบบรูปแบบธุรกิจ กรณีศึกษาขนมสุนัขและแมว มายบูบาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) BUSINESS MODEL DESIGN : A CASE STUDY OF MY BOO BARK, DOG AND CAT SNACKS BUSINESS, MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 มีนาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 กรกฎาคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 สิงหาคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 172/2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การออกแบบรูปแบบธุรกิจ กรณีศึกษาขนมสุนัขและแมว มายบูบาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม – มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ