2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740042-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑารัตน์ ศรีโบราณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTARAT SRIBORAN
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 135/2022 on October 3, 2022) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโรงเรียนฝึกสุนัขบ๊อกบ๊อกสมายล์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) A FEASIBILITY STUDY OF BOK BOK SMILE DOG TRAINING SCHOOL BUSINESS INVESTMENT IN AMPHOE MUANG, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 27 กันยายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 172/2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-