2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740061-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไทกิจ ชื่นประไพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THAIKIJ CHUENPRAPAI
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 100/2023 on June 30, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การออกแบบโครงสร้างองค์กร : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) ORGANIZATION STRUCTURE DESIGN: A CASE STUDY OF THAIKIJ MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP IN KHONKAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 สิงหาคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 22 กันยายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 24/2566 ลว. 7 มีนาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การออกแบบโครงสร้างองค์กร : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2566 ถึง 1 ตุลาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 85  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper