2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740074-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิติรัฐ สุดชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NITIRAD SUDCHA
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 122/2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 122/2023 on August 3, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) ADAPTING APPRECIATIVE INQUIRY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TEAMWORK: A CASE STUDY OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES, NONSANG BRANCH, NONG BUA LAMPHU PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 20 มีนาคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มิถุนายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 สิงหาคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 22 กันยายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อัจฉริยะ อุปการกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 23/2566 ลว. 7 มีนาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสัง จังหวัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับนานาชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2566 ถึง 22 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 315  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper