2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645740178-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บุษราคัม เหรียญทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BUDSARAKAM REANTONG
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 104/2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 104/2021 on August 6, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) แนวทางการสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม ของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น Z (Generation Z) โดยการใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษาแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม ABC จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) GUIDELINES FOR BUILDING COLLABORATIVE TEAMWORK AMONG GENERATION Z EMPLOYEES USING APPRECIATIVE INQUIRY: A CASE STUDY OF THE FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT AT ABC HOTEL, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มิถุนายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 สิงหาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อัจฉริยะ อุปการกุล คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 173/2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวทางการสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม ของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่น Z (Generation Z) โดยการใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษาแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม ABC จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2566 
ชื่อการประชุม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) The 5th BAs National Conference 2023 การประชุมวิชาการระดับ ชาติครงั้ที่5 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ สังคม (University Engagement)” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 191-201  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 16 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2349 5000 ต่อ 11756 อีเมล์ bascon@g.swu.ac.th เว็บไซต์ https://bas-swu.com 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper