2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647050021-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สาวิตรี สิงหาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWITREE SINGHARD
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 178/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 178/2022 on December 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบจักรวาลนฤมิต ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ แบบประคับประคองสำหรับนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF METAVERSE LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING IN PALLIATIVE CARE ELDERLY PATIENTS FOR NURSING STUDENTS. 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 092/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 เมษายน 2566 ผ่าน S เมื่อ ปลาย/2565 ลว. 12 เมษายน 2566
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มิถุนายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.373/2566 ลว. 22 พฤษภาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 3 กรกฎาคม 2566 ต้น 2566 / Turnitin 12%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-