2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647070003-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิตยา ทันรังกา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NITTAYA TANRANGKA
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 37/2022 on March 31, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่งที่89/2566 ลว 14 ก.พ. 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กุมภาพันธ์ 2566 สอบไม่ผ่าน สัญลักษณ์ S
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 463/2565 ลว 9 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน คำสั่งที่ 463/2565 ลว 9 มิถุนายน 2565