2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647070030-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. ALOK KAFLE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ALOK KAFLE
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 97/2021 on July 21, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤศจิกายน 2565 คำสั้งที่ 1093/2565 ลว 21 ตุลาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 พฤศจิกายน 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มกราคม 2567 คำสั่งที่ 1358/2023 ลว 22 ธ.ค 2566
D อนุมัติเค้าโครง 8 กุมภาพันธ์ 2567 Turnitin 23%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 180/2564 ลว 9 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-