2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647110010-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์พิศา เที่ยงโยธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHIMPHISA THEANGYOTHA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 107/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาโดยใช้ตัวแบบเบย์ของโรคเมลิออยด์ในพื้นที่ระบาดสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) BAYESIAN SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF MELIOIDOSIS IN HIGH-ENDEMIC AREAS OF NORTHEASTERN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 กุมภาพันธ์ 2566
D อนุมัติเค้าโครง 11 เมษายน 2567 ภาคการศึกษา 2/2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กวินทร์ ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 80/2020 ลว. 23 พ.ค. 65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 116/2023 ลว. 12 พค 66