2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647130002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐวีร์ เผ่าเสรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHAWEE PHAOSEREE
    คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 107/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การประเมินการเคลื่อนฟันเข้าสู่รอยแยกของกระดูกสันเหงือกหนูที่ได้รับการปลูกกระดูก ด้วยวัสดุปลูกถ่ายชนิดใหม่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) AN EVALUATION OF TOOTH MOVEMENT INTO ALVEOLAR BONE GRAFTING AREA WITH NEW BONE SUBSTITUE: A RAT MODEL 
รายละเอียด รศ.ฤดี เหมสถาปัตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 226/2565 ลว 15/9/2565 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 124/2564 ลว. 6 ก.ค. 64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-