2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220031-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. JUN TIAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JUN TIAN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 54/2022 on May 10, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) Tibetan Films: Cinematic language and Cultural Identity 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Tibetan Films: Cinematic language and Cultural Identity 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2565 s
D อนุมัติเค้าโครง 3 มีนาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ คำสั่งคณะฯ ที่ 152/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-