2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220038-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. RUOGU XU ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RUOGU XU
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 89/2022 on June 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) A Study on Violence and Spatial Narrative of Youth Film in Chinese Mainland 1990-2022 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A Study on Violence and Spatial Narrative of Youth Film in Chinese Mainland 1990-2022 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2565 s
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ คำสั่งคณะฯ ที่ 151/2565วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-