2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220042-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss XUAN FENG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss XUAN FENG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 47/2022 on April 25, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) งานแกะสลักหินยุคราชวงศ์ฮั่น: การสร้างภาพพิมพ์ตามลักษณะทางศิลปะและภาพในตำนานของงานแกะสลักหินหนานหยาง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Han Dynasty Stonecarved: Art characteristics and Mythological theme in Nanyang to create printmaking 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2565 s
D อนุมัติเค้าโครง 11 มกราคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร คำสั่งคณะฯ ที่ 148/ 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะฯ ที่ 153/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565