2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647220049-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. Weixin Zou ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WEIXIN ZOU
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 22/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) (Pass as in the announcement No. 22/2022 on February 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการสอนเปียโนแห่งชาติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจียงซี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of the nationalized piano teaching model for undergraduate music education students in Jiangxi University 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 พฤศจิกายน 2565
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรณัส หินอ่อน คำสั่งคณะฯ ที่ 241/2565 วันที่ 30 มิย 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะฯ ที่ 241/2565 วันที่ 30 มิย 2565