2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655020002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรทิมา พันธุ์คูณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ONTIMA PANKOON
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 49/2024 on April 1, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิธีซับเกรเดียนต์แบบหน่วงสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดไม่ปรับเรียบที่มีเงื่อนไขบังคับแบบจุดตรึง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DELAYED SUBGRADIENT METHODS FOR NONSMOOTH OPTIMIZATIONS WITH FIXED-POINT CONSTRAINTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 495/2566 ลว 4 ต.ค. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิมิต นิมานะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 609/2565 ลว 20 ตุลาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-