2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655020009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทิพากร ฟีสันเทียะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THIPAGON FEESANTIA
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 59/2024 on May 1, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิธีซับเกรเดียนต์ไม่ประสานเวลาแบบกระจายสำหรับปัญหาจุดอานม้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DISTRIBUTED ASYNCHRONOUS SUBGRADIENT METHODS FOR SADDLE POINT PROBLEMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 496/2566 ลว 4 ต.ค. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิมิต นิมานะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 608/2565 ลว 20 ตุลาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-