2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655020035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กุสุมาลย์ ผ่องแผ้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KUSUMAN PONGPAEW
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 160/2023 on October 2, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) สมบัติบางประการของการแจกแจงไวบูล-เอ็กซ์โพเนนเชียลแบบสองตัวแปร และการประยุกต์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SOME PROPERTIES OF A BIVARIATE WEIBULL-EXPONENTIAL DISTRIBUTION AND APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2566 คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 527/2566 ลว 11 ต.ค. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิมิต นิมานะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 383/2566 ลว 14 ก.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-