2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030029-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรพิมล หมั่นจิตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PONPIMOL MANJIT
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 32/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ) (Pass as in the announcement No. 32/2024 on March 1, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาห่วงโซ่อุปทานหอมแดง เพื่อการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตหอมแดง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Supply Chain Study for Extension and Development of Shallot Production in Ban Kok Subdistrict, Chaturat District, Chaiyaphum Province 
รายละเอียด อรุณี พรมคำบุตร เดิม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 2 พฤษภาคม 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-