2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655030032-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มารุต โจมแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MARUT JOMKAEW
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Competencies of using digital technology of agricultural extensionist at sub-district level, Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ 476/2565 ]; 6/12/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว เสนอ 8/12/2565