2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050123-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุภรดา บุบผา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPHARADA BUBPHA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 59/2024 on May 1, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับบอร์ดไมโครบิต เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF THE LEARNING ACTIVITY PACKAGES ON CONSTRUCTIVIST FOR ENHANCING COMPUTATIONAL THINKING SKILLS IN COMPUTING SCIENCE GRADE 5 STUDENTS 
รายละเอียด ค.อ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (หลักสูตรนี้ คุรุสภารับรอง) จึงไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานด้านการศึกษา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กันยายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.712/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 18 กันยายน 2566 ต้น/2566 Turnitn 28%
F แจ้งผลสอบ 15 พฤษภาคม 2567 Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 25 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ